Mapy geodezyjne do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego, przyłączy do budynków oraz urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego.

Tyczenia

Rozpoczęcie inwestycji związanej z budową budynku lub budowli, na którą zostało wydane pozwolenie musi być poprzedzone wytyczeniem projektu w terenie przez geodetę uprawnionego oraz wpisaniem odpowiedniej informacji do dziennika budowy.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacji powykonawczej podlegają wszystkie obiekty budowlane, które zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości dokonuje się na terenach zurbanizowanych, rolnych i leśnych. Podziały realizowane są zgodnie z planem miejscowych, decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego (przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami) lub zgodnie z postanowieniem sądu.

Wznowienia granic

Wznowienia znaków granicznych dokonuje się w sytuacji gdy znaki te ustalone uprzednio zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone a istnieją dokumenty pozwalające na ustalenie ich pierwotnego położenia. Rozgraniczenie nieruchomości polega na ustaleniu przebiegu granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych oraz utrwaleniu tych punktów na gruncie.

Pomiary i mapy specjalne

Pomiary i mapy nietypowe wykonywane zgodnie z życzeniem zleceniodawcy. Kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli.